Kristianstad 20090428

 

Till kommunfullmäktige i Kristianstad

 

Motion

 

Eventuell revidering av vindbruksplan

 

2008-12-11 fastställdes en vindbruksplan för Kristianstad kommun. Syftet med att ta fram en vindbruksplan var att undersöka vilka utrymmen som fanns för utbyggnad av vindkraft i kommunen, att peka ut områden med goda förutsättningar för vindkraft samt att ge riktlinjer för hur etableringar skulle utformas. En viktig målsättning var att se till att ta tillvara den miljövänliga resurs som vinden utgör och att göra detta på ett sätt så att vindenergin utnyttjas optimalt. En viktig del var också att bruket av vinden som energiresurs inte medförde att andra värden och möjligheter påverkade negativt. En avvägning skulle därför göras gentemot andra intressen i landskapet som t.ex. samhällsutbyggnad, luftfart, bevarandeintressen, boende, friluftsintressen och turism.

I realiteten har det visat sig att ärendehantering och tillståndsgivning är betydligt mer komplicerad än vad det initialt såg ut att förhålla sig. Betydande värden av oersättliga naturområden riskerar att förstöras och människors boende, upplevelse och livgivande fritidsområden förvandlas till industriområden av mycket negativ karaktär. Resultaten från andra områden i landet, som till exempel Hishult i Laholms kommun, visar på negativa upplevelser och negativa hälsorapporter. Lämpligen bör sådan områden besökas. Inför samtliga tillståndsgivningar bör också en mycket noggrann analys göras av bullerberäkningar även av lågfrekventa ljud, något som inte görs av dagens exploatörer. Dessutom bör skuggberäkningar göras och framtida bestående skador på skogsmark och vattendrag redovisas. Eftersom ett flertal exploatörer ansöker om etableringar av vindkraftverk på olika håll i kommunen är en analys av dessa konsekvenser synnerligen brådskande.

 

Kristdemokrateran föreslår därför

Att

Kristianstad kommun omgående tar en paus i nuvarande tillståndsgivning av vindkraftverk för att utvärdera redan befintliga sådana med konsekvensbeskrivningar av framtida skador i skog och mark samt tar del av rapporter om skuggberäkningar och bullerberäkningar– rapporter som visar på stora problem med lågfrekventa ljud, något som inte mäts i vedertagna bullermätningar. Vid behov måste därmed vindbruksplanen för Kristianstad kommun revideras.

 

Christina Borglund

 

 

 

Bli medlem i Föreningen Bevara Linderödsåsen och stöd oss i arbetet med att på ett förnuftigt sätt belysa problematiken med felplacerade vindkraftverk. Det behövs en motsida till den ensidiga "propagandan" som kommer från vindkrafts industrin och dess projektörer.

 

Medlemsavgiften är 30kr , Bankgiro 366-3556 , om du accepterar info per e-post ange mail adress.

 

kontakt:

Per von Wachenfeldt

0705-731510

per@kavlingemollan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste Nytt:2009-03-29

 

Stadsarkitekt Ylva Pershaf struntar i sakägarna ochkör över hela bygden till förmån för projektörerna.

 Länk till KB

 

Inte så konstigt, hon har ju redan besämt sig:

"Stadsarkitekt Ylva Pershaf ler lite när hon konstaterar det, och kan knappt hålla tillbaka nyfikenheten och spänningen över projektet. En ansamling vindkraftverk som hon tror är den största landbaserade samlingen i hela landet."

 

B.Emilsson instämmer i den egenhändiga tolkningen av PBL.

"Men till skillnad från andra grupperingar, där man brukar göra en gemensam detaljplan, görs här 33 stycken. Var och en sträcker sig bara bekvämt runt varje vindkraftverk.
Gör man så här går det fortfarande att jaga mellan verken, vilket annars är förbjudet. Eftersom Maltesholm bedriver mycket jakt vill vi lösa det på detta sättet, säger byggnadsnämndens ordförande Börje Emilsson (c)."

 

Vems sida står våra politiker och kommunens tjänstemän på?

 Läs mer


 

_________________________________

 

Yttrande Borrestad/Tolseröd

 läs mer

_________________________

Öppet brev till byggnadsnämndens ledamöter     läs mer

_________________________

 

Det söks bygglov för 7 st vindkrafverk på Höghult 1:3 och 2:9, Rotsberg1:1 och Stensma 2:17. Se Karta

4 st på Eke 1:9 och 1:10

4 st på Vebeck 3:65 och Flensma 1:3 och 1:4

 

 

Enligt Vestas, tillverkare av vindkraftverk är säkerhetszonen 400 meters radie från verket.

Detta innebär att ingen får vistas i områden med vindkraftverk ,speciellt i vindkraftsparker. Stora delar av Linderödsåsen måste spärras av , vad innebär det för allemansrätten?

Läs mer.

 

 

 

 

10 000 danska fritidshusägare är på krigsstigen mot svensk vindkraft Läs mer

 

 

 

 

 

Lösningen

 

 

 

 

Ett Sverige med tinnitus i ögat

 Peter Skeel Hjorth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000 , i samband med Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg.

Det stösta hotet av vår livsmiljö på Linderödsåsen nu är de planerade vindkraftsparkerna på Maltesholm och Borrestad m.fl

 

Medlemsavgiften är 50kr , Bankgiro 366-3556 , om du accepterar info per e-post ange e-mail adress.

      Föreningen Bevara Linderödsåsen