STADGAR

 

 

§ 1.    Namn
Föreningens namn är ”Bevara Linderödsåsen”.

 

§ 2.    Ändamål
Föreningen är ideell och politiskt obunden. Föreningens syfte är att arbeta för att bevara Linderödsåsens flora, fauna och övriga naturliga tillgångar, samt att bedriva annan verksamhet förenlig med denna ideologi.

 

§ 3.    Säte
Föreningens har sitt säte i Tollarp.

 

§ 4.    Medlemskap
Envar person som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift antages såsom medlem.
Familjemedlem kan mot reducerad avgift bli stödjande medlem. Stödjande medlem saknar rösträtt.

 

§ 5.    Avgifter
Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek för varje år fastställes av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas till föreningens kassör eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

 

§ 6.    Utträde och uteslutning
Medlem som under ett år underlåtit att erlägga medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som av annan orsak önskar utträda ur föreningen skall göra anmälan därom till styrelsen.
Styrelsen kan besluta att medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller eljest handlat på sådant sätt, att föreningens anseende skadas, som ej ställer sig till stadgarna till efterrättelse eller som på något sätt skadar eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet, kan bli varnad eller utesluten.
För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesamman-trädet närvarande ledarmöterna. 

 

§ 7.    Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Högsta beslutande organ är de två förstnämnda.
Allmänt möte eller styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som det tillsatta organet tilldelar dem.

 

§ 8.    Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 9.    Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrives enligt dessa stadgar.
I händelse av tvekan om stadgars riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna, hänskjutes frågan i vad gäller föreningens stadgar till nästa allmänna möte eller avgöres frågan i trängande fall interimistiskt av styrelsen.

 

§ 10.  Stadgeändring  Upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag till stadgeändring skall inges till styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängliga för enskilda medlemmar senast en månad före sådant möte. För stadgeändring fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten, varav det ena årsmötet. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense.
För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten, varav det ena årsmötet. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar.

 

§ 11.  Rösträtt
Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje fullbetalande medlem en röst, om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Vid extra allmänt möte som hålls efter den 1 mars äger varje fullbetalande medlem en röst, om medlemsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Stödjande medlem äger yttrandefrihet samt förslagsrätt i den ordning som sägs i § 13, men ej rösträtt.
Röstning genom ombud (fullmakt) får förekomma med högst 1 fullmakt.

 

§ 12.  Beslut och omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas.
Samtliga ärenden utom de i § 10 avgöras genom enkel röstövervikt.
Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordförande om denne är röstberättigad. Är han icke röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§ 13.  Årsmöte
Årsmötet äger rum senast den sista februari.
Kallelse till årsmötet utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
Förslag från enskild medlem att upptaga tillbeslut på årsmötet om annat än stadgeändring (vilket behandlas i § 10) skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet.
Årsmötet är beslutfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

 

§ 14.  Ärende vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärende förekomma:
1.    Val av ordförande för mötet.
2.    Upprättande av röstlängd.
3.    Val av sekreterare för mötet.
4.    Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5.    Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
6.    Uppläsning av föregående årsmötes protokoll.
7.    Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
8.    Revisorernas berättelse.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.  Fastställande av balansräkning.
11.  Val av ordförande för föreningen.
12.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13.  Val av revisorer och revisorsuppleanter.
14.  Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
15.  Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
16.  Övriga ärenden.

 

§ 15.  Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålles då förhållandena i § 10 föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det sådan anmälan inkommit. Extra allmänt möte, som hålles med anledning av förslag om stadgeändring, skall anordnas senast två månader efter att begäran inkommit.
Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall anges det eller de ärenden som föranleder mötet.
Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i § 14 samt ärende för vilket mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

 

 § 16.  Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljes på två år.
Medlem i föreningen får senast en vecka före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag till kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.
Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen, samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan sedan äga rum.
Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen.
Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna, men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.
Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag till kandidater.

 

§ 17.  Styrelsen
Styrelsen är, då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.
Styrelsen skall bestå av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Mandattiden gäller för två år från årsmöte till årsmöte. Halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljes vid varje årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerande ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerande ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordförande när anledning till sammanträde föreligger. Ordförande är dessutom skyldig att kalla till sammanträde om minst två ledamöter så påfordrar. Kallelse bör ske skriftligen eller på sådant sätt som styrelsen beslutar. Kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter skall kallas.
Suppleanter har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
Vid styrelsemöte skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

 

§ 18.  Styrelsens åliggande
Styrelsen åligger bl.a. att:
1.    Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.
2.    Verkställa beslut fattade av allmänna möten.
3.    Handha och ansvara för föreningens medel.
4.    Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och    
       förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa  
       dessa revisorernas granskning.

5.    Bestämma dag och plats för allmänna möten.
6.    Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.
7.    Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför
       myndigheter och andra organisationer.
 8.   Övervaka stadgarnas riktiga överlevnad.

§ 19.  Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller kassören i förening eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer.

 

§ 20.  Ekonomiskt ansvar
För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

 

§ 21.  Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och tvåsuppleanter för dessa.
Revisorer och revisorsuppleanter utses av årsmötet. Mandattiden gäller för två år från årsmöte till årsmöte. En revisor samt en suppleant väljes vid varje årsmöte.

 

§ 22.  Tvister
Mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan enskild medlem och allmänt möte eller styrelsen eller styrelseledamot möjligen uppkommande tvister får ej dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän, utsedda i enlighet med bestämmelserna i gällande lag om skiljemän.

 

§ 23.  Sektioner
Inom föreningen kan bildas en (ev. flera) sektioner. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens medlemmar eller verksamhet.
Sektionen kan väljas vid allmänt möte eller av styrelsen.
Sektionen konstituerar sig själv. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.
Föreningsstyrelsen kan ha en representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen kan ha en representant jämte suppleant med i föreningsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemedlemmar:

 

 

Per von Wachenfeldt, Ordförande

Ringleholm

e-post : per@bevaralinderodsasen.se

tel : 0705-731510

 

Eva Johansson, Sekreterare

Fädernevägen 129-44

298 93 HUARÖD

e-post : fadernegarden@hotmail.com

tel :  044-330283

 

Christina Windisch, Vice ordf.

Härröd

HÖRBY
e-post: christina@herelf.se

 

Åsa Sandgren, Ledamot

Elestorp

HÖRBY

e-post: sandgrenasa@hotmail.com

 

Bengt Andersson, Ledamot

Bönhult

HÖRBY

e-post: bengt.bonhult@gmail.com

 

Katrine Hahn, Suppleant

Ormastorp

epost: katrine.hahn@gmail.com

 

Peter Jönsson, Suppleant

Bönhult

tel: 0415-61272

 

Kerstin Adolfsson, adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY
e-post :
maa605@swipnet.se
tel : 044-323072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

 

      Föreningen Bevara Linderödsåsen