Ringleholm 2009-03-17

 

Till ledamöter i Byggnadsnämnden Kristianstad Kommun             

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

Kommunstyrelsens ordförande

 

Angående den planerade etableringen av vindkraftverk på Linderödsåsen, framförallt Maltesholm m.fl. fastigheter, Borrestad, Tollseröd, Eke, Höghult, Rotsberg, Stensma, Flensma, Vebäck, Linderöd, Yllarp m.fl. totalt ca 65 verk.   

 

Det har visat sig att det förekommer en rad sakfel i ansökningarna:

1.  Buller- och skuggberäkningar görs inte efter de normer som fastställts i Naturvårdsverkets rapport 6241 ”Ljud från vindkraftverk”, speciellt i angivandet av råhetslängd.

2.  Koordinat angivelser för en del fastigheter stämmer inte.

3.  Totalhöjden för vindkraftverken varierar i samma ansökan.

4.  Installerad effekt anges inte exakt, inte heller leverantör/fabrikat.

5.  Fotomontage är uppenbart missvisande.

6.  Man räknar inte med eller informerar om ansökningar för vindkraftverksetableringar i närområdet i ansökan på aktuell fastighet, trots att det rör sig om samma projektör.

7.  Samråd sker ej enligt Miljöbalken, SFS1998:808 6 Kap. 4§

8.  Beräknad produktion anges alltid för 3MW verk (även då med en effektivitet som vida överskrider realistiska värden, enligt statistik från etablerade vindkraftverk sammanställd av bland annat Vattenfall)

9.  Buller- och skuggberäkningar görs alltid för 2MW vindkraftverk (jämför 4 och 8)

 

Saknade faktauppgifter enligt 1-9 ovan förhindrar möjligheten att göra en korrekt bedömning.

Se kommentarer till ovanstående punkter!

 

1.  Måste anses som uppenbart medvetet vilseledande. I ett fall i Hörby Kommun (Benarp)  angavs råhets längd 0,0 (Billyvind). I övriga här nämnda fall anges 0,055–0,1 (HS-Kraft m.fl.).

2.  Slarv eller medvetet vilseledande lika punkt 1.

3.  I ansökan till Stadsbyggnadskontoret BLOV 09-0212 Linderöd 6:7 anges total höjden till max 150m, i yttrande från Försvarsmakten 13 920:27295 anges sökt höjd till 165m. Även i yttrande från Luftfartsverket D-LFV 2008-021089 anges sökt höjd till 165m. 150 eller 165m är mycket viktigt eftersom vindkraftverk med totalhöjd 150m eller mer  skall markeras med högintensivt blinkande vitt ljus med styrka 100.000 candela Luftfartsverket LFS 2008:47.

4.  Skillnaden är stor för kärnljudet i 2 resp 3MW verk. T.ex. uppger tillverkaren kärnljud från  
 Vestas V-90 2MW Lwa 9m/s 10m höjd 104dB(A) medan kärnljud för Vestas V-90 3MW  Lwa 9m/s 10m höjd 109,4dB(A). Alltså nära en fördubbling enligt den logaritmiska dB-skalan.

5.  Se bifogat foto taget i Hishult (i verkligheten)

6.  Värsta exemplet hittills är BLOV 06-1278 Linderöds Åkarp 8:13 och Ylleröd 1:13.

 

Här har bara beskrivits några få exempel på felaktigheter som förekommer i ovan nämnda fall.

 

 

 

 

Bifogar buller- och skuggberäkning ang Maltesholm m.fl. fastigheter som vi låtit göra         

(Obs!  angivet Huaröds kyrka skall vara Ö.Sönnarslövs kyrka), eftersom vi anser att beräkningarna i HS-Krafts MKB ej överensstämmer med uppgifter som anges avseende  beräknad produktion och uppgiven installerad effekt för vindkraftverken.

 

 

Bifogar även ett exempel på hur man kan ”manipulera” med bullerberäkningar och beräknad produktivitet i Maltesholmsparken.

 

Dessa uppgifter har ej inkommit till Stadsbyggnadskontoret i ”föreskriven tid” 12/2-09 för synpunkter ( jämför Miljöbalken, SFS1998:808 6 Kap. 4§ ). Eftersom yttrandetiden förlades till jul-och nyårshelgen gick det ej att få bullerberäkningar mm utfört.

 

I bullerberäkningen gällande Maltesholmsparken anges (p.g.a. kostnadsskäl) ej värden för alla fastigheter, utan för ett mindre antal representativt utspridda runt det aktuella området.

 

Alla buller-/skuggberäkningar och övriga undersökningar som har låtit göras och som kommer att göras  i ovan nämnda fall bekostas helt av privatpersoner.

Kostnaden torde om man räknar in alla utgifter för närvarande vara minst ca 75.000SEK.

 

Detta är som sagt bara ett fåtal av de brister och felaktigheter vi funnit vid en ytlig granskning av nämnda bygglovsansökningar.

 

En del påståenden i HS-Krafts MKB för Maltesholm m.fl. och Borrestad/Tollseröd (båda verkar vara identiska frånsett namnen) är så absurda att det känns löjligt att ens kommentera. Bl.a. sid 24 (Maltesholm) ”ett vindkraftverk producerar hela den energi som åtgår för dess tillverkning under de första driftsmånaderna” ”Vi undviker utvinning av ca 72.000 ton kol (brunkol det tre dubbla)” osv.

Bara i masugnsprocessen åtgår 4MW energi per ton råstål (ett Vestas V-90 2MW väger ca 270 ton exl 38 ton glasfiberarmerad plast till rotorbladen).

All vindkraft måste regleras med annan kraft när det inte blåser. Eon, som är en stor aktör inom vindkraftindustrin och även inom kol/brunkols kraftverk, har i Malmö byggt en 300MW gasturbin (Öresundsverket).

 

Som sagt detta är bara en liten del av de felaktigheter och brister i bygglovs ansökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar vi granskat.

Vi återkommer med frågor rörande: minskning eller totalt utplånande av fastighetsvärden,

intrång i äganderätten, konsekvenser för människors hälsa, påverkan på flora, fauna, och friluftsliv, risk för stagnation av bygden och befolkningstillväxten med i förlängningen ett utarmat näringsliv, stängda skolor, affärer och övrig service.

 

 

 

 

 

 

      Per von Wachenfeldt                                                                 Lars Tjärnvall

Ordförande Föreningen Bevara Linderödsåsen                  Ordförande Huaröds Byalag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt:

Per von Wachenfeldt

0705-731510

per@kavlingemollan.se

 

 

 

 

 

 

 

Senaste Nytt:2009-03-29

 

Yttrande Borrestad/Tolseröd

 läs mer

_________________________

 

 

Det söks bygglov för 7 st vindkrafverk på Höghult 1:3 och 2:9, Rotsberg1:1 och Stensma 2:17. Se Karta

4 st på Eke 1:9 och 1:10

4 st på Vebeck 3:65 och Flensma 1:3 och 1:4

 

 

Enligt Vestas, tillverkare av vindkraftverk är säkerhetszonen 400 meters radie från verket.

Detta innebär att ingen får vistas i områden med vindkraftverk ,speciellt i vindkraftsparker. Stora delar av Linderödsåsen måste spärras av , vad innebär det för allemansrätten?

Läs mer.

 

 

 

 

10 000 danska fritidshusägare är på krigsstigen mot svensk vindkraft Läs mer

 

 

 

 

 

Lösningen

 

 

 

 

Ett Sverige med tinnitus i ögat

 Peter Skeel Hjorth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000 , i samband med Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg.

Det stösta hotet av vår livsmiljö på Linderödsåsen nu är de planerade vindkraftsparkerna på Maltesholm och Borrestad m.fl

 

Medlemsavgiften är 50kr , Bankgiro 366-3556 , om du accepterar info per e-post ange e-mail adress.

      Föreningen Bevara Linderödsåsen