Ringleholm 2009-03-24                                                                          

 

Till:

 Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kommun

 Miljö och Hälsoskyddsnämnden Kristianstad Kommun

 Länsstyrelsen Skåne Län

 

 Yttrande angående HS-Krafts planerade etablering av 12 st vindkraftverk på  Borrestad 30:8 och 31:5, Tolseröd 5:1 Kristianstad Kommun.

 

 Sammanfattning:

 En rad sakfel och oklarheter finns i den preliminära MKB / samrådsunderlag       författad av HS-Kraft.

 I korthet:

 1. Buller- och skuggberäkningar görs inte efter de normer som fastställts i Naturvårdsverkets rapport 6241 ”Ljud från vindkraftverk”, speciellt i angivandet av råhetslängd och råhetsklass.

 2. Koordinatangivelser för en del fastigheter stämmer inte.

 3. Totalhöjden för vindkraftverken varierar i ansökan.

 4. Installerad effekt anges inte exakt, inte heller leverantör/fabrikat.

 5. Fotomontage är uppenbart missvisande.

 6. Man ser inte helheten i miljöpåverkan med tanke på planerade      vindkraftverksetableringar i närområdet (Maltesholm m.fl. fastigheter)

7. Samråd sker ej enligt Miljöbalken, SFS1998:808 6 Kap. 4§

8. Beräknad produktion anges för 3MW verk (även då med en effektivitet som               vida överskrider realistiska värden, enligt statistik från etablerade vindkraft-          verk, sammanställd av bland andra Vattenfall)

9. Buller- och skuggberäkningar görs för 2MW vindkraftverk.

 

Kommentar sid 20-21:

Man tar överhuvudtaget inte hänsyn till befolkningen i närområdet eller till företag som verkar där.

I frågan om negativa miljöeffekter med en utebliven produktion av vindkrafts-el, måste aspekten på reglerkraft till vindkraft beaktas, många experter menar att användningen av fossilbränsle kommer avsevärt att öka. Eftersom all vindkraft måste regleras med annan kraft när det inte blåser. Eon, som är en stor aktör inom vindkraftindustrin och även inom kol/brunkols kraftverk, har i Malmö byggt en 300MW gasturbin (Öresundsverket).

 

Kommentar sid 25:

”ett vindkraftverk producerar hela den energi som åtgår för dess tillverkning under de första driftsmånaderna” ”Vi undviker utvinning av ca 72.000 ton kol (brunkol det tre dubbla)” osv.

                                                                                                                                          

Ett Vestas V90 2MW väger ca 270 ton stål ( koppar mm ) och 38 ton rotor plast mm.

Bara i masugnsprocessen åtgår 4MW för att producera ett ton råstål. Sedan tillkommer brytning av malm i gruva, krossning av malm, tillverkning av sinter/pellets, transporter till masugn, förädling av råjärn, valsning till coil, klippning mm från coil till format, valsning av torndelar , svarvning/borrning av flänsar etc.

Transport till uppställningsplats, anläggande av vägar och fundament, dragning av kablar, nya ställverk och transformatorer etc.

 

Kommentar sid 26:

”Framkomligheten för fotgängare begränsas inte mer än innan etableringen”

Citat från:

Mechanical Operating and Maintenance Manual

V90 - 3.0MW,

Item no.: 964106.R00

2007-06-29

“Do not stay within a radius of 400m (1300ft) from the turbine unless it is necessary."

Som vi förstår det innebär det att man inte skall vistas inom en radie på 400m av säkerhetsskäl.

I aktuell vindkraftspark planeras verken så tätt att det innebär 400m från verken i ytterkant. Alltså att mycket stora områden enligt tillverkarens angivelse inte skall beträdas av människor.

Vid alla andra anläggningar som anses som farliga måste stängsel och varningsskyltar sättas upp, t.ex. transformatorstationer, ställverk, industri-anläggningar, flygplatser, skjutfält m.fl.

 

Vidare sägs på en del ställen i MKB´n att friluftsliv och turism inte kommer att påverkas negativt, till och med att turismen kan öka!

Det är helt uppenbart att detta är fullkomligt felaktigt, en del fastigheter som är till salu betraktas redan som osäljbara på grund av den planerade vindkrafts-etableringen.

 

Vi menar att en etablering av den planerade vindkraftsparken (och övriga planerade vindkraftsanläggningar för närvarande totalt ca 60st vk-verk i vårt närområde) kommer att ha en förödande effekt på hela Linderödsåsen.

 

Människors fysiska och mentala hälsa kommer att påverkas negativt med ökade kostnader för samhället.

Fastighetsvärden kommer att dramatiskt sjunka eller helt utplånas.

Etablerade företag och kommande etableringar inom framför allt turistsektorn kommer att läggas ned.

Planerad nybyggnation av bostäder uteblir.

Skolor, affärer och övrig service kommer troligen inte få underlag till sin verksamhet.

 

Den påstådda samhällsnyttan av vindkraftsetableringen måste vägas mot ovan nämnda effekter.

Då skall även hänsyn tas till den felaktigt angivna energiproduktionen och att behovet av reglerkraft antagligen medför ett ökat användande av fossila bränslen med ökat CO2- tillskott i atmosfären.

 

I rådande tider av el-överskott i Sverige och en trolig avsevärd effektivisering enligt ”Energieffektiviseringsutredningen” av energiförbrukningen samt de uppgraderingar som görs i redan etablerade kraftverk, torde den rådande vindkrafts-”hysterin” baserad på planekonomiska politiska beslut vara en kort parantes i den Svenska elproduktionen.

 

Det kommer dock att vid ett fullföljande bli fullständigt förödande för de områden där planerna fullföljs, jfr Hishult Laholms Kommun.

 

Den enda ekonomiska vinningen för vindkraftsaktörerna bygger helt och hållet på el-certifikaten och kvotplikten för elbolagen. Ett fåtal markägare kommer givetvis att tjäna stora summor medan det stora flertalet av befolkningen får betala med försämrad livskvalitet, utplånade eller sänkta fastighetsvärden mm.

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen org nr 838202-2641 yrkar att:

 

1. Byggnadsnämnden avslår förslaget till vindkraftsetableringen och              detaljplanen.

2. Föreningen Bevara Linderödsåsen org nr 838202-2641 upptas som sakägare i            ovan nämnda projekt.

 

 

För Föreningen Bevara Linderödsåsen

 

Per von Wachenfeldt

Ordförande

 

Ringleholm

242 95  Hörby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevaralinderodsasen.se © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000 , i samband med Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg.

Det stösta hotet av vår livsmiljö på Linderödsåsen nu är de planerade vindkraftsparkerna på Maltesholm och Borrestad m.fl

 

      Föreningen Bevara Linderödsåsen